حقوق بین الملل

دسامبر 26, 2018

قانون حاکم بر قرارداد بین المللی

قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی چه قانونی است و آیا طرفین می توانند قانون حاکم را تعیین نمایند؟     در حقیقت این موضوع به […]